Algemene voorwaarden CBvNL - cbvnl

Algemene voorwaarden CBvNL

1. Definities

1.1 Afnemer: de koper en/of gebruiker van Hospitality, indien gebruikmakend van schaatstickets tevens Bezoeker.
1.2 Bezoeker: de koper en/of gebruiker van een ticket om te schaatsen dan wel op de locatie van de Coolste Baan van Nederland te verblijven.
1.3 De Coolste Baan van Nederland: de handelsnaam van de besloten vennootschap Nationale Schaatsbon B.V., gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel, Kerkstraat 45 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK nummer 51994410.
1.4 Hospitality: hospitality(arrangementen) (levering van food en beverage c.q. al dan niet in combinatie met gebruik van schaatstickets op een door De Coolste Baan van Nederland vastgesteld tijdstip volgens de overeengekomen specificaties.
1.5 IJsbaan: de (tijdelijke) ijsbaan van de Coolste Baan van Nederland in het Olympisch Stadion te Amsterdam.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten van De Coolste Baan van Nederland.
2.2 Toepasselijkheid van door Bezoeker en/of Afnemer gehanteerde (inkoop)voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Tickets

3.1 Tickets om te kunnen schaatsen kunnen online worden gekocht of bij de kassa van de Coolste Baan van Nederland tegen de alsdan geldende prijs.
3.2 De tickets kunnen worden verkregen voor:
a. toegang tot het terrein van de Coolste Baan van Nederland op een dagdeel op een bepaalde dag;
b. toegang tot het terrein van de Coolste Baan van Nederland en tot de IJsbaan op een dagdeel op een bepaalde dag.
3.3 Nadat het dagdeel verstreken is dient de bezoeker de IJsbaan te verlaten. De Coolste Baan van Nederland houdt controles tot naleving van deze voorwaarden.
3.4 Iedere Bezoeker dient in het bezig te zijn van een ticket.
3.5 Toegangsbewijzen worden niet teruggenomen, omgewisseld voor geld of vervangen en de geldigheidsduur kan niet worden verlengd. Indien het ticket vanwege (tijdelijke) sluiting niet kan worden gebruikt, kan het ticket uitsluitend worden ingewisseld voor een ticket voor een andere dag c.q. dagdeel. Restitutie van betaalde bedragen vindt niet plaats.
3.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coolste Baan van Nederland is het verboden direct of indirect tickets te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor de promotie en/of reclame van artikelen en/of diensten, als prijs in prijsvragen of als onderdeel van arrangementen (daaronder begrepen arrangementen aangeboden doorbusondernemingen, (bus) touroperators of reisbureaus), in het kader van relatiemanagement en/of het geven van schaatslessen.
3.7 Personen die een toegangsbewijs hebben gekocht en dit doorverkopen of vrijwillig afstaan aan derden zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van deze derden zelf, hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze derden in/aan de gelegenheid waar het evenement plaatsvindt. Doorverkopen of vrijwillig afstaan laat de toepasselijk van deze voorwaarden
3.8 Actief dan wel passief handelen in strijd met de bepalingen uit dit artikel leidt tot verval van de geldigheid van het toegangsbewijs, zonder recht op restitutie van de aankoopprijs.

4. Online kaartverkoop de Coolste Baan van Nederland

4.1 De Coolste Baan van Nederland houdt zich aan de regelgeving voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
4.2 De Coolste Baan van Nederland is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de door de Bezoeker gebruikte apparatuur of programma’s. Onder Bezoeker wordt verstaan de persoon die een online product aanschaft.
4.3 In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, of niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan De Coolste Baan van Nederland op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.

5. Online toegangsbewijs

5.1 Onder online toegangsbewijs wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van De Coolste Baan van Nederland (www.coolstebaanvannederland.nl) of op een website van de door de Coolste Baan van Nederland ingeschakelde ticketverkoper en wordt geprint door de Bezoeker en bedoeld is als toegangsbewijs voor De Coolste Baan van Nederland.
5.2 Online toegangsbewijzen zijn alleen geldig op de desbetreffende dag en het betreffende dagdeel.
5.3 Het online toegangsbewijs is alleen geldig als het is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco A4-papier zonder aanpassingen met een goede afdrukkwaliteit. Online toegangsbewijzen die beschadigd, onleesbaar of slechts gedeeltelijke zichtbaar zijn, worden geweigerd en zijn niet geldig.
5.4 Een online toegangsbewijs geeft eenmaal toegang tot De Coolste Baan van Nederland, het kopiëren of meer dan eens afdrukken van het online toegangsbewijs is nutteloos.
5.5 Het annuleren van een online toegangsbewijs is niet mogelijk. De streepjescode op de toegangsbewijzen mag niet gevouwen of beschadigd worden. Hiermee verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid, zonder dat de Coolste Baan van Nederland hiervoor op enige wijze compensatie biedt.

6. Opening

6.1 De Coolste Baan van Nederland is geopend van 18 januari 2018 tot en met 28 februari 2018.
6.2 De Coolste Baan van Nederland is een openlucht IJsbaan en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Vanwege weersomstandigheden kan de IJsbaan (tijdelijk) gesloten zijn. Raadpleeg daarom de website www.decoolstebaanvannederland.nl voorafgaand aan een bezoek aan de Coolste Baan van Nederland.

7. Hospitality(arrangementen)

7.1 De Afnemer stemt uitdrukkelijk in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden en stemt ermee in dat (persoons)gegevens worden opgeslagen in de administratie van De Coolste Baan van Nederland en ten behoeve van de uitvoering van deze voorwaarden en ter exploitatie van en/of promotie door de Coolste Baan van Nederland en/of haar sponsors c.q. partners c.q. de producten en/of diensten van bedoelde partijen kan worden gebruikt alsmede ter promotie van schaatsen en schaatsevenementen in het algemeen.
7.2 Hospitality dan wel reserveringen daarvoor kan/kunnen niet worden geannuleerd, omgewisseld voor geld of vervangen waarbij geldt dat de overeengekomen tijdstippen kunnen niet worden verplaats. Indien Hospitality vanwege (tijdelijke) sluiting niet kan worden geleverd, zal compensatie in natura geleverd worden (bijvoorbeeld door het aanbieden van Hospitality op een ander tijdstip). Restitutie van betaalde bedragen vindt niet plaats.
7.3 Klachten over geleverde Hospitality in verband met hospitality dienen door de Afnemer c.q. direct bij constatering c.q. ontdekking te worden gemeld aan De Coolste Baan van Nederland. Indien er niet direct bij de levering klachten zijn gemeld is de levering door de Afnemer akkoord bevonden en geaccepteerd.
7.4 Indien een klacht naar het oordeel van De Coolste Baan van Nederland gegrond is, zal de Afnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Compensatie zal slechts plaatsvinden in natura. Indien in dat geval het alsnog leveren van de Hospitality naar het oordeel van De Coolste Baan van Nederland niet meer mogelijk of zinvol is, is De Coolste Baan van Nederland slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal tot de overeengekomen prijs van Hospitality.
7.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coolste Baan van Nederland is het verboden: (i) direct of indirect Hospitality te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor de promotie en/of reclame van artikelen en/of diensten, (ii) als prijs in prijsvragen of (iii) als onderdeel van arrangementen (daaronder begrepen arrangementen aangeboden door derden, bijvoorbeeld busondernemingen, (bus) touroperators of reisbureaus, is het (iv) voor Afnemer niet toegestaan zich te associëren met De Coolste Baan van Nederland en (v) zal Afnemer zich onthouden van de merk- c.q. handelsnamen van De Coolste Baan van Nederland.

8. Veiligheid en huisregels

8.1 Een Bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat er aan sportuitoefening risico’s zijn verbonden en dient zich ervan te vergewissen dat hij/zij in goede lichamelijke verkeert om te kunnen schaatsen.
8.2 Om aan iedereen schaatsplezier te kunnen bieden, moet een ieder zich houden aan de huisregels. Deze huisregels zijn gepubliceerd op de website van de Coolste Baan van Nederland en op de tekstborden bij de schaatsbaan. Indien de huisregels en/of deze voorwaarden niet worden nageleefd kan een Bezoeker van de IJsbaan verwijderd worden (zonder enige restitutie van de aankoopprijs).
8.3 Het dragen van beschermende kleding en handschoenen is tijdens het verblijf op de IJsbaan verplicht. Het dragen van een helm wordt door De Coolste Baan van Nederland aangeraden, maar is enkel verplicht indien zulks door (personeel van) De Coolste Baan van Nederland wordt aangegeven voor een bepaalde activiteit op de IJsbaan.
8.4 Het meebrengen van etenswaren en dranken naar De Coolste Baan van Nederland is verboden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De Coolste Baan van Nederland is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen in verband met het verblijf in en gebruik van de IJsbaan en bijbehorende faciliteiten.
9.2 Het gebruik van de IJsbaan + de bijbehorende faciliteiten is voor eigen risico. De Coolste Baan van Nederland is niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade van de Bezoeker van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met het gebruik van de IJsbaan, bijbehorende faciliteiten of beschikbaar gestelde materialen is ontstaan.
9.3 De aansprakelijkheid van De Coolste Baan van Nederland jegens Bezoeker en/of Afnemer is, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot de som van de Overeenkomst exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van De Coolste Baan van Nederland in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
9.4 De aansprakelijkheid van De Coolste Baan van Nederland, voor zover die valt buiten de dekking van een door De Coolste Baan van Nederland afgesloten verzekering, wordt uitgesloten.
9.5 De Coolste Baan van Nederland is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, tenzij deze schade valt onder de dekking van de door De Coolste Baan van Nederland afgesloten verzekering.
9.6 Bezoeker De Coolste Baan van Nederland vrijwaren voor alle aanspraken en aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten en/of interesten, verband houdend met de Overeenkomst.
9.7 De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van De Coolste Baan van Nederland en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door De Coolste Baan van Nederland ingeschakelde adviseurs
Uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze voorwaarden zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van de Coolste Baan van Nederland.

10. Gegevensverwerking

10.1 De Organisatie verzamelt gegevens van U ten behoeve van het versturen van bij de Organisatie gekochte e-tickets en om U te informeren of te laten informeren over wijzigingen met betrekking tot die e-tickets en het Evenement waarvoor zij toegang geven.
10.2 De Organisatie verzamelt verder gegevens ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van een contractuele relatie met U of potentiële ticketaankopers of voor het verbeteren van haar producten.
10.3 De Organisatie verzamelt verder gegevens om deze te gebruiken en te verstrekken (of anderszins ter beschikking stellen) aan derden ten behoeve van direct marketing doeleinden, ten behoeve van het doen van marktonderzoek of voor het toesturen van andere voor U mogelijk interessante informatie.
10.4 De gegevens worden verder verwerkt (al dan niet door derden) om reclame, nieuwsbrieven en overige informatie (al dan niet van derden) af te stemmen op U als persoon of potentiële ticketetkoper.
10.5 De Organisatie gebruikt de gegevens verder voor het verkrijgen van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten, het bepalen van de (algemene) strategie of andere activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering.
10.6 Tenslotte gebruikt de Organisatie te gegevens voor het toepassen en uitvoeren van wetten, waaronder het voldoend aan wettelijke verplichtingen.
10.7 Direct marketing omvat onder meer direct mailing, telemarketing, SMS marketing, retargeting en persoonlijke verkoop.

11. Privacy en veiligheid

11.1 De Coolste Baan van Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Website en haar ticketkopers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die U aan De Coolste Baan van Nederland verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van de privacy bij het verwerken van de persoonlijke gegevens van U is een belangrijke zaak.
11.2 Persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en de Nederlandse Reclamecode.
11.3 Bij de aankoop van een ticket vult U zelf uw gegevens in op de website en wordt U via een ‘opt-in’ de mogelijkheid geboden aan te geven dat u commerciële informatie en/of nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u er voor kiest geen gebruik te maken van deze ‘opt-in’ mogelijkheid, ontvangt u van De Coolste Baan van Nederland geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op reeds gekochte e-tickets (wijziging van aanvangstijd of locatie, afgelasting, etc.) of over evenementen waarbij De Coolste Baan van Nederland en/of haar eventpartners bij betrokken is.
11.4 De Coolste Baan van Nederland bewaart de gegevens van U niet langer dan noodzakelijk is. Na een periode van 5 jaar nadat U de laatste keer een e-ticket heeft geboekt, worden de gegevens uit het bestand verwijderd dat gebruikt wordt voor direct marketing activiteiten. Dit geldt voor het mailadres waarmee u heeft aangegeven reclame via e-mail te willen ontvangen. Deze gegevens worden bewaard tot na het moment dat u zich eventueel afmeldt. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor historische/statistische doelstellingen.
11.5 De Coolste Baan van Nederland heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens van U te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.
11.6 Indien U nog vragen heeft over het privacy beleid van De Coolste Baan van Nederland, gegevens wilt laten verwijderen of als U inzicht wil in de gegevens die De Coolste Baan van Nederland registreert, dan kunt u contact opnemen met De Coolste Baan van Nederland.
11.7 Dit privacy statement kan door De Coolste Baan van Nederland worden aangepast. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website www.decoolstebaanvannederland.nl.
11.8 In het stadion wordt door of namens De Coolste Baan van Nederland foto- en/of videomateriaal vervaardigd voor de promotie van De Coolste Baan van Nederland, de Schaatswedstrijden en/of andere schaatsevenementen die door De Coolste Baan van Nederland en./of haar partners worden georganiseerd en geëxploiteerd. U gaat door acceptatie van deze voorwaarden akkoord met gebruik van het foto- en/of videomateriaal indien u daarop (al dan niet herkenbaar) zicht- en/of hoorbaar bent.

12. Rechts- en forumkeuze

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een met De Coolste Baan van Nederland gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Jumbo
Univé
Manpower
Vattenfall
Campina
De Telegraaf
Interbest
Eurosport
Radio 538
BNR Nieuwsradio
Rijksmuseum
KNSB
KPN

Like ons!

Vind je de Coolste Baan helemaal te gek? Like dan onze Facebookpagina en ontvang de laatste updates!